Status prawny

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zakład jest wpisany do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Podlaskiego pod numerem 000000010717.

Uprawnienia podmiotu tworzącego Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach wykonuje Województwo Podlaskie.

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 160 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
  • innych przepisów dotyczących zakładów opieki zdrowotnej,
  • Statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny  Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach posiada osobowość prawną - wpisany jest w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000056947.

Metryka strony

Udostępniający: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Data wytworzenia: 2018-03-07

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2016-03-23

Data modyfikacji: 2018-03-07

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2016-03-23