Stanowienie aktów publicznoprawnych

Sejmik Województwa Podlaskiego podejmuje w formie uchwał decyzje w sprawie zatwierdzenia statutu Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, zmian do statutu, określenia zasad zbycia aktywów trwałych Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie oraz innych zadań wynikających z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.).

Rada Społeczna jako organ inicjujący i opiniodawczy dla organów Województwa Podlaskiego, jako podmiotu tworzącego Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach, oraz jako organ doradczy Dyrektora przedstawia wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Specjalistycznego Psychiatrycznego SPZOZ w Suwałkach w formie uchwał.

Dyrektor podejmuje i zatwierdza systemy aktów prawa wewnętrznego: zarządzenia, regulaminy, instrukcje.

Dyrektor przedkłada Radzie Społecznej wnioski dotyczące funkcjonowania. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje prawo odwołania do Sejmiku Województwa Podlaskiego.

Metryka strony

Udostępniający: Szymon Skowina

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Przekop

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2012-09-24

Data modyfikacji: 2016-03-17

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2012-09-24