Przyjmowanie i załatwianie spraw

Przyjęcie pacjenta do szpitala odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, co oznacza, że:

 1. O przyjęciu do Szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną  instytucję orzeka lekarz, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby, jej opiekuna faktycznego lub przedstawiciela  ustawowego, chyba, że na mocy odrębnych przepisów przyjęcie do Szpitala odbywa się bez wyrażenia zgody.
 2. Jeżeli na skutek braku miejsc, zakresu udzielanych przez Szpital świadczeń lub względów epidemiologicznych pacjent skierowany do leczenia szpitalnego nie może zostać przez   Szpital przyjęty, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy medycznej kieruje do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym Szpitalem.
 3. Jeżeli przyjęcie do Szpitala nie musi nastąpić natychmiast, nie występuje sytuacja bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia, a Szpital nie ma w danej chwili możliwości przyjęcia, wyznacza się termin, w którym nastąpi przyjęcie w myśl art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.
 4. Zgodnie z zasadą sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Szpital zobowiązany jest do:
 • ustalenia kolejności udzielenia świadczenia na podstawie zgłoszeń pacjenta.
 • pisemnego poinformowania pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego o terminie udzielenia świadczenia wraz z podaniem przyczyny wyboru danego terminu.
 • wpisania za zgodą pacjenta lub przedstawiciela ustawowego w księdze oczekujących: numeru kolejnego, daty i godziny wpisu, imienia i nazwiska pacjenta, numeru PESEL, a w przypadku jego braku, numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,  rozpoznania lub powodu przyjęcia, adresu pacjenta, numeru telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub opiekunem,       terminu udzielenia świadczenia, imienia i nazwiska oraz podpisu osoby dokonującej wpisu w kolejnej pozycji prowadzonej przez siebie listy oczekujących na udzielenie świadczenia.
 • wpisania daty i przyczyny skreślenia pacjenta z listy osób    oczekujących na dane świadczenie.
 1. Informacja Szpitala o wyznaczonym terminie udzielenia świadczenia medycznego jest równoznaczna ze zobowiązaniem się do jego realizacji.

Przyjęcia pacjentów odbywają się w Izbie Przyjęć lub w określonych sytuacjach w oddziale.

Z chwilą przyjęcia pacjenta do Szpitala pacjent ma możliwość przekazania przedmiotów wartościowych i pieniędzy do depozytu. Pieniądze i przedmioty wartościowe wydawane są pacjentowi na każde życzenie, przez uprawnionego pracownika szpitala za pokwitowaniem. Za przedmioty wartościowe i pieniądze zatrzymane przez chorego poza depozytem - szpital nie ponosi odpowiedzialności.

Pacjenci zobowiązani do leczenia przez Sąd, są przyjmowani zgodnie z   ustalonym  harmonogramem przyjęć.

Wypisanie pacjenta ze szpitala następuje, gdy:       

 • stan  jego  zdrowia  nie  wymaga  dalszego leczenia i pobytu w szpitalu,
 • pacjent, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala na własne ryzyko,
 • gdy pacjent w sposób rażący narusza zasady zawarte w Regulaminie Porządkowym, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo  dla  jego  życia lub zdrowia lub zdrowia innych osób.

 

Tryb składania skarg i wniosków

Skargi i wnioski na temat działalności Zakładu mogą być zgłaszane osobiście codziennie w Sekretariacie Zakładu w godzinach 8.00 - 14.30:

 • telefoniczne lub faxem - tel./fax 87 56 26 402,
 • drogą elektroniczną na adres: sekretariat@spspzoz.pl
 • pisemnie na adres Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 16-400 Suwałki ul. Szpitalna 62,

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu Wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

W sprawach skarg i wniosków Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w środy w godzinach 12.00-13.00 w budynku przy ul. Szpitalnej 62 w Suwałkach.

Przedmiotem skargi może być:

 • naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów na terenie Szpitala Psychiatrycznego,
 • nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Skargi i wnioski dotyczące niewłaściwej realizacji umów oraz świadczeń zdrowotnych przyjmuje Sekcja Skarg i Wniosków w Podlaskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w Białymstoku, 15-042 Białystok ul. Pałacowa 3.

telefony: 85 745 95 76, 745 95 49 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00); e-mil : pacjenci@nfz-bialystok. pl

Ponadto skargi i wnioski można składać do:

 • Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego (główny budynek Szpitala),
 • Rzecznika Praw Pacjenta, 01-171 Warszawa, ul. Młynarska 46 - lnfolinia 800-190-590,
 • Rzecznika Praw obywatelskich, 00-090 Warszawa, Al. SoIidarności 77 - bezpłatna infolinia 800 676 676,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej lzby Lekarskiej, 15-082 Białystok, ul. Świętojańska7, tel. 85 732 19 35,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 16-400 Suwałki, ul. T. Noniewicza 93 B/60, tel. 87 566 22 48,
 • Biura Generalnego lnspektora Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel./fax 22 860 70 86,
 • Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11, tel. 22 556 44 40, Fax:22 556 44 50, e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl,
 • Sądu Rejonowego IIl Wydział Rodzinny i Nieletnich, 16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 69, tel. 87 563 54 44, fax 87 565 17 23 .

 

Zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach określa Instrukcja Kancelaryjna wprowadzona w życie Zarządzeniem Dyrektora.

Korespondencję odbiera upoważniony pracownik Kancelarii. Po zarejestrowaniu korespondencja przekazywana jest do Sekretariatu Dyrektora. Sekretariat Dyrektora przedkłada Korespondencję Dyrektorowi w celu jej dekretacji. Zgodnie z dekretacją Dyrektora korespondencja przekazywana jest poszczególnym komórkom organizacyjnym. Z korespondencją otrzymywaną pocztą elektroniczną  postępuje się analogicznie jak z dokumentami przekazywanymi w postaci papierowej.

Korespondencja jest odnotowywana w rejestrze korespondencyjnym prowadzonym dla wszystkich pism wchodzących i wychodzących.

Metryka strony

Udostępniający: Bożena Łapińska - Dyrektor

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Przekop

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2016-04-04

Data modyfikacji: 2016-05-23

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2016-04-04