Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów Specjalistycznego Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Oddziały prowadzą:

 • Księga przyjęć
 • Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych udzielanych na Izbie Przyjęć
 • Księga chorych oddziału
 • Księga raportów lekarskich
 • Księga zabiegów
 • Księga raportów pielęgniarskich
 • Książka transfuzyjna
 • Rejestr spraw socjalnych
 • Rejestr zagrożeń wypadków i urazów
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych
 • Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego

Pracownia EEG prowadzi:

 • Księga pracowni diagnostycznej

Poradnie prowadzą:

 • Księga przyjęć
 • Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych

Sekretariat Dyrektora prowadzi:

 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych Dyrektora
 • Rejestr kontroli zewnętrznej
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr dot. udzielania informacji publicznej
 • Rejestr osób przyjętych do szpitala psychiatrycznego (bez zgody)
 • Rejestr przypadków zastosowania przymusu bezpośredniego (zbiorczy)

Dział Finansowo-Gospodarczy prowadzi:

 • Rejestr faktur zakupowych i sprzedażowych

Sekcja Statystyki, Dokumentacji i Rejestracji z Archiwum prowadzi:

 • Księga Główna Przyjęć i Wypisów
 • Składnica akt (archiwum)

Sekcja Organizacyjna prowadzi:

 • Rejestr zamówień publicznych
 • Rejestr konkursów na świadczenie usług medycznych

Specjalista ds. pracowniczych prowadzi:

 • Ewidencja zatrudnionych pracowników
 • Rejestr umów cywilnoprawnych
 • Ewidencja porozumień o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych
 • Rejestr zwolnień lekarskich
 • Rejestr delegacji służbowych

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością prowadzi:

 • Rejestr zagrożeń wypadków i urazów  
 • Rejestr działań korygujących
 • Rejestr audytów

Pielęgniarka epidemiologiczna prowadzi:

 • Rejestr zakażeń zakładowych
 • Rejestr ekspozycji zawodowych
 • Rejestr zużycia antybiotyków, środków dezynfekcyjnych oraz rękawic
 • Rejestr badan mikrobiologicznych

 

Sposób i zasady udostępniania danych

Udostępnianie danych odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Metryka strony

Udostępniający: Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach

Wytwarzający/odpowiadający: Mirosław Przekop

Wprowadzający: Mirosław Przekop

Data wprowadzenia: 2016-04-15

Data modyfikacji: 2017-04-14

Opublikował: Mirosław Przekop

Data publikacji: 2016-04-15